Microsoft Azure

Microsoft Azure: วิธีเช็ค Service ว่ามีบริการในพื้นที่ หรือบริเวณใกล้เคียงไหม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง - ,

สำหรับการใช้งาน Azure Service นั้น บริการส่วนใหญ่มักจะให้เราเลือกพื้นที่ตั้งของ Data Center (เรียกอีกชื่อว่า Region) ในการ Deploy ตัว Service ใช้งาน ซึ่งเราสามารถเลือกได้ตอนที่เราสร้าง Service นั้นๆ ขึ้นมาใช้งานเป็นครั้งแรก

แต่ก็ไม่ใช่ว่าบริการทุกตัวของ Microsoft Azure จะมีอยู่ใน Region ที่เราใช้บริการบ่อยๆ

บางตัวก็อาจจะยังไม่มีการเปิดให้เลือกใช้ใน Region ที่เราต้องการ

แบบนี้สำหรับพวกเราที่ต้องวางแผนการ Deploy หรือ Setup ระบบขึ้นมาใช้งานให้ลูกค้า หรือแม้แต่องค์กรของเราเอง ก็น่าจะมีวิธีที่ดีกว่า ในการสำรวจ Service ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้สามารถวางแผนได้ดีขึ้น

พลขอแนะนำ หน้าเว็บหนึ่งของ Azure ที่ชื่อว่า Products by Region ครับ

Azure Products by Region | Microsoft Azure

วิธีใช้งาน Azure Products by Region

ง่ายๆ คือ เราสามารถใช้ตัว filter region จากทางด้านบนขวา ในการเลือกเฉพาะ region ที่เราสนใจ

เช่น เราสามารถระบุ Asia Pacific โดยระบุเป็น East Asia หรือ Southeast Asia ตามภาพด้านล่าง

จากนั้นเราก็สามารถค้นหาชื่อ Azure Service จากส่วนช่องค้นหาด้านบนซ้าย โดยเราสามารถเลือกจากรายการเมนูที่กดแสดง หรือจะพิมพ์ชื่อ Azure Service ที่เราสนใจก็ได้

ตัวหน้าเว็บ Products by Region ก็จะแสดง Service ที่เราค้นหาสอดคล้องสถานะการเปิดให้ใช้งานตามรูปด้านล่าง

  1. ค้นหา Azure Service ที่สนใจ
  2. Azure Service ที่เราเลือก หรือค้นหา จะแสดงขึ้นมาในตาราง
  3. Region ที่เราเลือก จะแสดงขึ้นมาตามตารางด้านขวา

เช่นในที่นี้จะเห็นว่า Web App ของ Azure App Service แสดงขึ้นมาในทุก Region

แต่ถ้าเป็น Static Web Apps ก็จะเห็นว่ายังไม่มีใน Southeast Asia, East US, North Central US, และ South Central US นั่นเอง

ติดตามเคล็ดลับ และเรียนรู้เรื่อง Azure ในแง่มุมต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu